السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Sunday, 16 June 2013

Microsoft Excel 2010 Pashto learning
درنو لیدونکو!
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
لکه څه رنګه چي زموږ او ستاسي په مورني یا پلارني ژبه یعني پښتوکي د کمپیوټر پښتو زده کړي ډیري کمي ښکاری ده ، نو ماهم د خپل ولس د پاره په پښتوژبه کي د کمپيوټر زده کړي بهیر پيل کړ.
نو دغي مرهلی د پرمخ وړولو لپاره د خپل پرور دیګار ج څخه ډیره مرسته غواړم
همدارنګه چي کمپیوټر هم د یو دریاب مثال لري ماهم د خپل توان په اندازه د دغه دریاب څخه د خپل ولس د پر مخ تګ لپاره یو څه راخستي اوغواړم چي تر خپل ګرانو مسلمانانو ورړونو سره شریکړم . او په دی هیله یم چي تاسی هم یو څه ورڅخه زده کړی.
==========================================
 
 ==========================================
-----