السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Access 2013

د ماایکروسافټ اکسس ۲۰۱۳ زده کړه په پښتوژبه کي 
Microsoft Access 2013 Pashto learning 
-------------------------------------------

شروع 
اوله برخه 


2

3

4


5

6

7

8

9

10

11