السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Power point 2013

السلام علیکم ورحمت الله وربرکاته
 درنو لیدونکي موږ هروخت ترخپله وسه کوښښت کووچي وخپلودهیواد والوته د کمپيوټرد بیلابیلو پروګرامونو زده کړي ترتیب کړو.
-----------------------------------------------------------------------------------------

شروع د پاور پینټ
1

2

3

4
کور یا Home tab  شروع سو

5

6


Insert tab
7


8
------------------------------------------------------------------------------
ډیزان او ټرانزیشن ټاب دواړه Design and Transition tabs