السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Windows 7

السلام علیکم ورحمت الله وربرکاته
 درنو لیدونکي موږ هروخت ترخپله وسه کوښښت کووچي وخپلودهیواد والوته د کمپيوټرد بیلابیلو پروګرامونو زده کړي ترتیب کړو. 

First part اوله برخه 
====================================


Second Part دوهمه برخه

Third part دریمه برخه Fourth part  څلورمه برخه


Fifth part پنځمه برخه