السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته . درنو لیدونکو موږ هر وخت تر خپل وس او توانه پوري کوښښت کوو چي وتاسوته د کمپیوټر د بیلا بیلو پروګرامونوزده کړي په خپله مورني یعني پښتوزپه کي ترتیب کړو مننه :محمد صادق ؛صدیقي؛

Internet

   دانټر نيټ زده کړه په ویډیوي شکل په پښتوژبه کي
Internet Learning in Pashto Language

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

د انټر نیټ په اړه معلومات Information about internet


Creating ID in Gmail  په جیمیل کی اډي جوړول
 

3

4

5


6
7
د ورک سوي پاسوډ پیداکول Finding forgot password